Vad är psykoanalytisk psykoterapi

Psykoanalytisk psykoterapi, eller med ett annat ord psykodynamisk psykoterapi, har sin teoretiska grund i psykoanalysen och utgångspunkten är att människan har ett omedvetet känslomässigt liv. Vidare utgår man från att det lidande människan upplever och önskar få hjälp med då hon söker sig till terapi har en innebörd. Lidandet betyder någonting. Depressionen, tvångstankarna, relationsproblemen eller vad det allt kan vara fråga om – dessa är subjektiva problem och tyder på inre konflikter samt livsproblem som inte sällan har sin grogrund i personens livshistoria. Genom att bli mer medveten om sitt känslomässiga liv, dvs om de tankar, föreställningar och rädslor som man bär på och som formar hur man ser på världen och därmed hur man lever sitt liv i den, får man bättre förutsättningar att komma tillrätta med sina svårigheter och att kunna leva sitt liv utifrån en större valfrihet.

På så vis kan inre och yttre situationer och konflikter hanteras på ett nytt och mer adekvat sätt. Att öppna upp för sitt inre och förstå det bättre, det är psykoanalytisk psykoterapi.

Samarbete mellan patient och terapeut

Det psykoterapeutiska arbetet är ett samarbete mellan patient och terapeut. Patienten försöker vara så öppen som möjligt med vad hen tänker och känner, också kring sådant som rör relationen till terapeuten. Det finns ingen färdig agenda för timmarna och inga ämnen som är rätt eller fel att ta upp. Terapeuten lyssnar och har som uppgift att hjälpa patienten att reflektera kring sig själv. Småningom blir de inre mönstren synliga och då kan man undersöka dem, förstå dem samt ifrågasätta dem och sedan förstå dem på ett nytt sätt. Därigenom kan förändring komma; man får möjlighet till andra val.

Förändring på lång sikt

I psykodynamisk terapi ses man vanligtvis 2 gånger i veckan under flera år. Perspektivet är förändring på lång sikt. En träff varar 45 minuter.

FPA kan bevilja ekonomiskt stöd för totalt 200 terapitimmar under en 3-årsperiod, max 80 timmar per år. Man ansöker om stöd för 1 år i taget.

Förändring på lång sikt

I psykodynamisk terapi ses man vanligtvis 2 gånger i veckan under flera år. Perspektivet är förändring på lång sikt. En träff varar 45 minuter.

FPA kan bevilja ekonomiskt stöd för totalt 200 terapitimmar under en 3-årsperiod, max 80 timmar per år. Man ansöker om stöd för 1 år i taget.